W ostatnim wpisie pokazałem w jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu.

A jaki jest sposób na umorzenie egzekucji prowadzonej przez bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności ?

Ostatnio pojawiła się u mnie klientka z taką oto sprawą:

Od 2010 r. była przeciwko niej prowadzona egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności. W 2012 r. bank, który wystawił bankowy tytuł egzekucyjny został przejęty przez inny bank. Oczywiście komornik nie został o niczym poinformowany.

I tak od ponad pięciu lat egzekucja była prowadzona na rzecz wierzyciela, który już nie istnieje (stary bank został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego w 2012 r.), mimo że powinna być umorzona na podstawie art. 825 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego (prowadzenie egzekucji pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego).

Wystąpiłem w imieniu klientki do komornika z odpowiednim wnioskiem i egzekucja została umorzona. Co więcej “nowy” bank nie uzyska już klauzuli wykonalności na bankowy tytuł egzekucyjny na swoją rzecz. Jak już pisałem tutaj od 27 listopada 2015 r. przestały obowiązywać przepisy umożliwiające nadawanie klauzul wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym na rzecz banków.

Niestety nie w każdej sprawie przejęcie banku przez inny bank będzie podstawą umorzenia egzekucji.

Gdyby egzekucja przeciwko klientce została wszczęta po 07.09.2016 r. sytuacja byłaby inna – nowy bank mógłby wstąpić do egzekucji w miejsce starego banku i egzekucja toczyłaby się dalej.

W dniu 08.09.2016 r. w kodeksie postępowania cywilnego pojawił się art. 804 ze zn. 1, zgodnie z którym nowy wierzyciel może dalej kontynuować egzekucję wszczętą na rzecz starego wierzyciela, o ile wykaże nabycie egzekwowanego długu dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym (np. odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym będzie widoczne przejęcie jednego banku przez drugi).

******

Przeczytaj też: W jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu ?

 

W jaki sposób zmniejszyć wysokość starego długu ?

Marcin Bartnik        09 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Ten wpis, podobnie jak i dwa ostatnie, będzie dotyczył bardzo istotnego orzeczenia Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CZP 107/17).

Dzięki niemu Twój dług może się wielokrotnie zmniejszyć.

Jest jednak kilka warunków.

Pierwszy warunek – został przeciwko Tobie wydany tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa) przed dniem 20 lutym 2006 r.

W tym dniu do kodeksu cywilnego wprowadzono przepisy ograniczające wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej (np. z umowy kredytu lub pożyczki). Dzięki temu wierzyciel nie mógł już ustalać dowolnej wysokości odsetek np. 1 % dziennie.

Drugi warunek – odsetki zasądzone w tym tytule na rzecz wierzyciela są zawyżone.

W jaki sposób to sprawdzić ?

Musisz porównać wysokość zasądzonych odsetek z wysokością odsetek maksymalnych.

W okresie od 20.02.2006 r. do 31.12.2015 r. odsetki maksymalne w stosunku rocznym nie mogły być wyższe niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (można ją sprawdzić na stronie internetowej NBP).

Natomiast od 01.01.2016 r. do chwili obecnej odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Z kolei wysokość odsetek ustawowych to suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (również do sprawdzenia na stronie internetowej NBP) i 3,5 punktów procentowych.

Jeśli odsetki zasądzone od Ciebie w tytule wykonawczym (wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa z klauzulą wykonalności) są wyższe niż odsetki maksymalne możesz złożyć do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w części dotyczącej zawyżonych odsetek. Podstawą takiego pozwu będzie zmiana stanu prawnego w zakresie odsetek maksymalnych (art. 359 § 2[1] k.c.), która miała miejsce w lutym 2006 r.

Dzięki temu wysokość Twojego długu może się zmniejszyć nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

*****

Przeczytaj też: Czy komornicy będą musieli zwracać dłużnikom kwoty pobrane jako podatek VAT od opłat egzekucyjnych.

Ostatnio tak się jakoś złożyło, że moje wpisy dotyczą ważnych dla dłużników uchwał Sądu Najwyższego.

Tym razem jest podobnie.

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę bardzo istotną nie tylko dla dłużników, ale także dla komorników (sygn. akt III CZP 97/16):

Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług.

Sąd Najwyższy uznał więc, że komornicy nie mogą powiększać należnych im opłat egzekucyjnych o podatek VAT (co robili od 2015 r.) oraz że podatek zawiera się już w opłatach egzekucyjnych pobieranych przez komorników.

Teraz pozostaje najważniejsze pytanie – czy dłużnicy będą mogli się skutecznie starać o zwrot kwot pobranych przez komorników jako podatek VAT ? Jaka mogłaby być podstawa prawna takich żądań ?

Chodzi z pewnością o miliony złotych. Raczej wątpię, aby komornicy dobrowolnie zaczęli zwracać powyższe kwoty.

Jednego możemy być pewni – już od jutra komorników zaleje fala wezwań dłużników do zwrotu kwot nienależnie pobranych jako podatek VAT.

Tytuł dzisiejszego posta jest długi, ale jest na to dobre uzasadnienie.

Tak brzmi uchwała Sądu Najwyższego podjęta w dniu 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 17/17.

We wpisie “Kolejna uchwała Sądu Najwyższego ważna dla tysięcy osób, których długi zostały sprzedane” pisałem o uchwale Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 29/16. Wynika z niej, że nabywca wierzytelności niebędący bankiem (np. fundusz sekurytyzacyjny) nie może powoływać się na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia wywołane złożeniem przez bank wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności.

W jednym z kolejnych postów Przedawnione czy nieprzedawnione ? Oto jest pytanie wspomniałem, że moim zdaniem po analizie uzasadnienia uchwały III CZP 29/16 nie można było mieć wątpliwości, że nie tylko złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie BTE z klauzulą wykonalności przez bank nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia dla nowego wierzyciela innego niż bank, ale dotyczy to również złożenia wniosku o nadanie klauzuli BTE przez bank.

Niestety jak to zwykle w prawie bywa wątpliwości się jednak pojawiły. Pisałem o tym tutaj.

Wątpliwości te rozstrzygnął na korzyść dłużników Sąd Najwyższy wydając wspomnianą na wstępie uchwałę.

Małe podsumowanie po ponad roku prowadzenia bloga

Marcin Bartnik        02 czerwca 2017        14 komentarzy

Po ponad roku od rozpoczęcia prowadzenia bloga czas na małe podsumowanie.

Najchętniej czytanym wpisem na blogu był wpis Kolejna uchwała Sądu Najwyższego ważna dla tysięcy osób, których długi zostały sprzedane. Wpis ten był również najchętniej komentowany.

Temat przedawnienia budzi http://Kolejna uchwała Sądu Najwyższego ważna dla tysięcy osób, których długi zostały sprzedaneduże zainteresowanie i pewnie jeszcze nie raz będę do niego wracał.

Drugie miejsce przypadło wpisowi Dłużniku! Uważaj na wadliwe bankowe tytuły egzekucyjne!.

Mimo że obecnie banki nie mogą uzyskać klauzuli wykonalności dla bankowych tytułów egzekucyjnych w obrocie pozostało wiele BTE z klauzulami i na ich podstawie toczą się egzekucje. Pewnie dlatego ten wpis cieszył się taką popularnością.

Brązowy medal przypada wpisowi O mnie. Tego wpisu nie muszę chyba komentować.

Mam nadzieję, że w kolejnym roku uda mi się częściej zamieszczać wpisy, ale niestety pracy jest dużo, a czasu mało.